Let op, geld lenen kost ook geld.

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Het antwoord op je vraag niet gevonden?
Contacteer ons

Bescherming van persoonsgegevens

Telenet Finance garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet van 08/12/1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verbintenis van Telenet Finance

Telenet Finance BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor:

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Privacywet en haar uitvoeringsbesluiten.

De kredietnemer heeft ten allen tijde recht op toegang tot de persoonsgegevens en heeft het recht de verzamelde en bewaarde gegevens te doen verbeteren. De kredietnemer kan zich steeds op verzoek en kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Indien de kredietnemer deze rechten wenst uit te oefenen, dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, te versturen aan Telenet Finance BVBA, klantendienst, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.

Telenet Finance BVBA deelt de persoonsgegevens (waaronder de gegevens betreffende de identiteit, het bedrag en de duur van het krediet, de periodiciteit van de betalingen, de gebeurlijke toegestane betalingsfaciliteiten en de eventuele betalingsachterstanden) niet mee aan derden (onder "derden" wordt tevens verstaan de met Telenet verbonden ondernemingen, onder meer Telenet BVBA), tenzij dit wettelijk verplicht is.