Let op, geld lenen kost ook geld.

Privacy

De verbintenis van Telenet Finance:

Telenet Finance BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Privacywet en haar uitvoeringsbesluiten.

De kredietnemer heeft te allen tijde recht op toegang tot de persoonsgegevens en heeft het recht de verzamelde en bewaarde gegevens te doen verbeteren. De kredietnemer kan zich steeds op verzoek en kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Indien de kredietnemer deze rechten wenst uit te oefenen, dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart te versturen aan - Telenet Finance BVBA, klantendienst, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.

Telenet Finance BVBA deelt de persoonsgegevens (m.i.b.v. gegevens betreffende uw identiteit, het bedrag en de duur van het krediet, de periodiciteit van de betalingen, de gebeurlijk toegestane betalingsfaciliteiten en de eventueel betalingsachterstanden) niet mee aan derden (onder ‘derden’ wordt tevens verstaan de met Telenet verbonden ondernemingen, o.m. Telenet BVBA), tenzij dit wettelijk verplicht is.