Let op, geld lenen kost ook geld.

Algemene voorwaarden voor de lening op afbetaling voor privédoeleinden voor bedragen lager dan € 200

1. Definities

2. Totstandkoming van de kredietovereenkomst

De kredietovereenkomst komt tot stand door de ondertekening van de kredietovereenkomst door de Kredietnemer en de Kredietgever en de overhandiging van de aflossingstabel. Elke overeenkomstsluitende partij die een onderscheiden belang heeft, krijgt een exemplaar van de kredietovereenkomst en de aflossingstabel. Een exemplaar van de kredietovereenkomst wordt tevens aan de kredietbemiddelaar overgemaakt.

Het ter beschikking stellen van het kredietbedrag aan één van de Kredietnemers, heeft de hoofdelijke en ondeelbare verplichting van terugbetaling tot gevolg voor alle Kredietnemers.

3. Beëindiging van de kredietovereenkomst

De kredietovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur, gelijk aan het overeengekomen aantal maandelijkse betalingen.

4. Betalingsachterstand

Bij eenvoudige betalingsachterstand die geen ontbinding van de overeenkomst noch een verval van de termijnbepaling met zich brengt, is de Kredietnemer volgende bedragen verschuldigd:

5. Ontbinding van de kredietovereenkomst of verval van termijn

Indien de Kredietnemer ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20% van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en hij één maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen, mag de Kredietgever de ontbinding van de kredietovereenkomst of het verval van termijn inroepen. De Kredietnemer is dan volgende bedragen verschuldigd:

 1. het verschuldigd blijvende saldo;
 2. het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet; en
 3. een schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd blijvende saldo.

6. Cessie of subrogatie

De Kredietgever behoudt zich het recht voor zijn rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of ten dele in de plaats te stellen van genoemde rechten en/of verplichtingen. Dergelijke overdracht of indeplaatsstelling doet geen afbreuk aan de garanties en verweermiddelen van de Kredietnemer onder deze kredietovereenkomst.

7. Kennisgeving

De Kredietgever en de Kredietnemer komen overeen dat de Kredietgever alle briefwisseling en kennisgevingen geldig kan verzenden aan het laatste haar bekende domicilie-adres van de Kredietnemer. De Kredietnemer verbindt zich ertoe aan de Kredietgever onmiddellijk elke adreswijziging mee te delen. Hij geeft de Kredietgever bovendien de toestemming deze overeenkomst te gebruiken om, op zijn kosten, bij de bevoegde administratie een aanvraag tot adresopzoeking in te dienen die hem betreft.

8. Verweermiddelen in het raam van een gelieerde kredietovereenkomst

Indien de onder de gelieerde Kredietovereenkomst vallende goederen of diensten niet of slechts gedeeltelijk geleverd, respectievelijk verricht worden of niet met de voorwaarden van het contract voor de levering van een goed of het verrichten van een dienst in overeenstemming zijn, heeft de Kredietnemer het recht om verhaal uit te oefenen bij de Kredietgever, indien hij niet de genoegdoening heeft gekregen waarop hij overeenkomstig de wet of het contract voor de levering van een goed of het verrichten van een dienst recht heeft, na zijn rechten te hebben doen gelden jegens de leverancier, respectievelijk de dienstverrichter.

Elk verweermiddel kan ten opzichte van de Kredietgever slechts worden ingeroepen op voorwaarde dat:

 1. de Kredietnemer bij een ter post aangetekende brief, de verkoper van het goed of de dienstverlener met het oog op de uitvoering van de overeenkomst in gebreke heeft gesteld, zonder dat hij genoegdoening heeft verkregen binnen een termijn van een maand vanaf de afgifte ter post van de aangetekende brief;
 2. de Kredietnemer de Kredietgever op de hoogte heeft gesteld dat wanneer hij van de verkoper van het goed of van de dienstverlener geen genoegdoening heeft bekomen overeenkomstig het punt 1, hij de nog verschuldigde betalingen op een geblokkeerde rekening zal storten. De Koning kan de regels voor de opening en de werking van de rekening vastleggen.

De intrest opgebracht door het in deposito gegeven bedrag wordt gekapitaliseerd. Door het enkele feit van het deposito verkrijgt de Kredietgever voor elke schuldvordering wegens de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen door de Kredietnemer een voorrecht op het tegoed van de rekening. Over het in deposito gegeven bedrag kan niet worden beschikt dan ten bate van de ene of de andere partij, mits ofwel een schriftelijke overeenkomst, gesloten nadat het bedrag op de voorvermelde rekening werd geblokkeerd, ofwel een voor eensluidend verklaard afschrift van de uitgifte van een rechterlijke beslissing wordt voorgelegd. Die beslissing is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande verzet of hoger beroep en zonder borgtocht, noch kantonnement.

9. Raadpleging van de gegevensbestanden

De Kredietgever heeft de hiernavolgende gegevensbestanden geraadpleegd:

Deze gegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake, en zullen geenszins gebruikt worden direct marketing doeleinden.

10. Verwerking van de persoonsgegevens

10.1 Verwerking door Telenet Finance BVBA

De persoonsgegevens die door de Kredietnemer worden verstrekt in het kader van het sluiten van de kredietovereenkomst en de gegevens die door Telenet Finance BVBA bij de aanwending of de terugbetaling van het krediet eventueel worden verzameld, worden door de Kredietgever – verantwoordelijke voor de verwerking – verzameld, bewaard en verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Privacywet en haar uitvoeringsbesluiten.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt met het oog op het toekennen van het krediet en het sluiten, het uitvoeren en het beheren van de kredietovereenkomst. De Kredietgever kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor interne informatiedoeleinden (zoals het bijhouden en analyseren van historieken van vroegere overeenkomsten of transacties) en voor controledoeleinden. Ten slotte kan de Kredietgever de persoonsgegevens ook gebruiken en voor direct marketing doeleinden (m.n. voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen) met betrekking tot eigen financiële producten, diensten en initiatieven en met betrekking tot producten, diensten en initiatieven van met de Kredietgever verbonden vennootschappen en van haar partners van Telenet Finance BVBA, voor zover toegestaan door de wet en op voorwaarde dat de Kredietnemer zich niet verzet heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De Kredietnemer heeft te allen tijde recht op toegang tot de persoonsgegevens die over hem worden verwerkt en hij heeft het recht de verzamelde en bewaarde gegevens te doen verbeteren. De Kredietnemer kan zich steeds op verzoek en kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Indien de Kredietnemer deze rechten wenst uit te oefenen, dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart te versturen aan Telenet Finance BVBA, klantendienst, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.

10.2 Mededeling van de kredietgegevens

De gegevens betreffende de identiteit van de Kredietnemer of van de zekerheidssteller, het bedrag en de duur van de kredieten, de periodiciteit van de betalingen, de gebeurlijk toegestane betalingsfaciliteiten, de eventueel betalingsachterstanden zullen, onverminderd artikel 10.3 van deze Algemene Voorwaarden, niet aan derden meegedeeld worden, behalve (i) in geval van overdracht of indeplaatsstelling of (ii) aan de volgende derden voor de beoordeling van de financiële toestand en de kredietwaardigheid van de Kredietnemer of van de zekerheidssteller en in het raam van het verstrekken van of het beheer van kredieten of betalingsmiddelen, die van aard zijn het privévermogen van een natuurlijke persoon te bezwaren en waarvan de uitvoering op het privévermogen kan voortgezet worden, met uitsluiting van elk gebruik voor commerciële prospectiedoeleinden:

 1. de vergunninghoudende of geregistreerde kredietgevers;
 2. de personen die door de Koning zijn toegelaten om kredietverzekeringsverrichtingen uit te voeren met toepassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
 3. de FMSA en de Nationale Bank van België in het raam van hun opdrachten;
 4. de betalingsdienstaanbieders, in de mate dat deze personen hun gegevens inzake betalingsdiensten op basis van regelen inzake wederkerigheid meedelen;
 5. de verenigingen van personen of instellingen bedoeld in 1, 2, en 4 die hiertoe erkend werden door de minister bevoegd voor Economie of zijn gemachtigde onder de volgende voorwaarden:
  1. de rechtspersoonlijkheid bezitten;
  2. gesticht zijn met een oogmerk dat ieder winstgevend doel uitsluit en enkel opgericht zijn met het oog op het beschermen van de professionele belangen van zijn leden;
  3. samengesteld zijn uit leden die geen administratieve of strafrechtelijke sanctie hebben opgelopen.
 6. een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris, in de uitoefening van zijn mandaat of ambt, en in het raam van de uitvoering van een kredietovereenkomst;
 7. de schuldbemiddelaar bij de uitvoering van zijn opdracht in het kader van een collectieve schuldenregeling, zoals bedoeld in de artikelen 1675/2 tot 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek;
 8. de ambtenaren van de FOD Economie bevoegd om op te treden in het raam van boek XV WER;
 9. de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden van de consument uitoefenen en die hiertoe, overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, zijn ingeschreven bij de FOD Economie;
 10. de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer binnen de uitvoering van haar opdracht.

Meer informatie over de gegevensverwerkingen van de Kredietgever kan worden bekomen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

10.3 Mededeling aan het Centraal Aanspreekpunt

Overeenkomstig artikel 322, §3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, worden de identificatiegegevens van de Kredietnemers, alsook de soorten kredietovereenkomsten die met de Kredietnemers liepen op om het even welk ogenblik van het vorige kalenderjaar, jaarlijks meegedeeld door de Kredietgever aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP), dat deze gegevens registreert en verwerkt.

Het CAP, gelegen te Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, is opgericht door de Nationale Bank van België in het kader van de versoepeling van het bankgeheim. De verwerking van gegevens strekt tot raadpleging door de fiscale administratie, dewelke een onderzoek bij de financiële instellingen van belastingplichtigen kan instellen indien ze (i) voornemens is de belastbare grondslag te bepalen op basis van tekenen en indiciën overeenkomstig artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, (ii) ze over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt of (iii) een vraag om inlichtingen van een buitenlandse staat wordt gesteld.

De Kredietnemers hebben gratis recht tot inzage van de gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd, welk recht kan worden uitgeoefend door een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag te richten aan de Nationale Bank van België op voormeld adres, met bijvoeging van een duidelijk leesbare recto-verso kopie van hun identiteitskaart. De Kredietnemers hebben tevens recht tot verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd, welk recht kan worden uitgeoefend door zich schriftelijk te richten tot de Kredietgever, met bijvoeging van een duidelijk leesbare recto-verso kopie van hun identiteitskaart en van elk document dat de gegrondheid van de aanvraag rechtvaardigt.

De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum:

11. Toezichthoudende overheid

Het bestuur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie bevoegd voor het toezicht op de Kredietgever en kredietbemiddelaar is de Dienst Krediet en Schuldenlast, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

12. Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures

De Kredietnemer kan elke klacht die betrekking heeft op de kredietovereenkomst richten aan:

De Kredietnemer behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.