Let op, geld lenen kost ook geld.

Algemene voorwaarden voor de lening op afbetaling voor professionele doeleinden

1. Definities

2. Totstandkoming van de kredietovereenkomst

De Kredietovereenkomst komt tot stand door de ondertekening van de Kredietovereenkomst door de Kredietnemer en de Kredietgever en de overhandiging van de aflossingstabel. Elke overeenkomstsluitende partij die een onderscheiden belang heeft, krijgt een exemplaar van de Kredietovereenkomst en de aflossingstabel. Een exemplaar van de Kredietovereenkomst wordt tevens aan de Kredietbemiddelaar overgemaakt.

Ingeval er meerdere Kredietnemers zijn, heeft elke Kredietnemer het recht om alleen alle verrichtingen met Telenet te doen en zijn handtekening verbindt alle andere Het ter beschikking stellen van het kredietbedrag aan één van de Kredietnemers, heeft de hoofdelijke en ondeelbare verplichting van terugbetaling tot gevolg voor alle Kredietnemers.

3. Geen recht op herroeping van de Kredietovereenkomst

De Kredietnemer heeft niet het recht om de Kredietovereenkomst te herroepen na de totstandkoming ervan.

4. Vervroegde terugbetaling

De Kredietnemer heeft te allen tijde het recht om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. In dat geval heeft hij recht op een verlaging van de totale kosten van het krediet die overeenstemmen met de interesten en de kosten verschuldigd voor de resterende duur van de overeenkomst.

Bij vervroegde terugbetaling is de Kredietnemer aan de Kredietgever een vergoeding voor eventuele kosten die rechtstreeks verband houden met de vervroegde aflossing verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de Kredietovereenkomst bepaalde rentevoet. De vergoeding zal nooit hoger zijn dan het rentebedrag dat de Kredietnemer zou hebben betaald gedurende de termijn tussen de vervroegde aflossing en de overeengekomen datum waarop de Kredietovereenkomst eindigt.

5. Beëindiging van de Kredietovereenkomst

De Kredietovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur, gelijk aan het overeengekomen aantal maandelijkse betalingen. De Kredietnemer kan de Kredietovereenkomst steeds vroegtijdig beëindigen door het verschuldigd kapitaalsaldo geheel vervroegd terug te betalen overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Betalingsachterstand

Bij eenvoudige betalingsachterstand die geen ontbinding van de overeenkomst noch een verval van de termijnbepaling met zich brengt, is de Kredietnemer volgende bedragen verschuldigd:

7. Ontbinding van de Kredietovereenkomst of verval van termijn

De Kredietgever heeft het recht om de Kredietovereenkomst te ontbinden of het verval van de termijnen in te roepen, met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling en dit:

In geval van ontbinding van de Kredietovereenkomst overeenkomstig dit artikel, dan is de Kredietnemer de volgende bedragen verschuldigd, onverminderd de verplichting tot vergoeding van eventuele hogere schade:

8. Schorsing of ontbinding van de overeenkomst(en) van de Kredietnemer met Telenet BVBA

Elke niet-nakoming door de Kredietnemer van zijn verplichtingen onder de Kredietovereenkomst zal worden gelijkgesteld aan een niet-nakoming onder de overeenkomst(en) van de Kredietnemer met Telenet BVBA, en kan aanleiding geven tot schorsing of ontbinding van deze overeenkomst(en) volgens de in de desbetreffende overeenkomst(en) voorziene voorwaarden.

9. Cessie of subrogatie

De Kredietgever behoudt zich het recht voor zijn rechten en/of verplichtingen onder de Kredietovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of ten dele in de plaats te stellen van genoemde rechten en/of verplichtingen, met behoud van de voorwaarden en de zekerheden en zonder hiertoe de toestemming van de Kredietnemer te moeten vragen.

10. Kennisgeving

De Kredietgever en de Kredietnemer komen overeen dat de Kredietgever alle briefwisseling en kennisgevingen geldig kan verzenden aan de laatste haar bekende maatschappelijke zetel (vennootschap) of vestigingszetel (natuurlijke persoon) Kredietnemer. De Kredietnemer verbindt zich ertoe aan de Kredietgever onmiddellijk elke adreswijziging mee te delen. Hij geeft de Kredietgever bovendien de toestemming deze overeenkomst te gebruiken om, op zijn kosten, bij de bevoegde administratie een aanvraag tot adresopzoeking in te dienen die hem betreft.

De Kredietgever en de Kredietnemer komen verder overeen dat de Kredietgever het recht heeft om een mededeling die hij per gewone brief kan versturen, per e-mail te doen, indien de Kredietnemer hem een e-mailadres heeft opgegeven. De Kredietgever heeft het recht om een mededeling die hij per aangetekende brief dient te versturen, per e-mail te verzenden, mits dit een ontvangstbewijs oplevert vanwege de Kredietnemer aan wie de kennisgeving is gericht. De Kredietgever en de Kredietnemer komen overeen dat de e-mail in voormelde gevallen dezelfde bewijskracht heeft als de gewone brief, respectievelijk de aangetekende brief. De Kredietnemer verbindt er zich toe alle wijzigingen in zijn e-mail adres onmiddellijk mee te delen aan de Kredietgever.

11. Raadpleging van de gegevensbestanden

Overeenkomstig artikel 5 van de Wet vragen de Kredietgever, en in voorkomend geval de Kredietbemiddelaar, aan de Kredietnemer en, in voorkomend geval, de Derde-Garant, de pertinente informatie die zij noodzakelijk achten om de haalbaarheid van het beoogde project waarvoor het krediet wordt aangevraagd, hun financiële toestand en hun terugbetalingsmogelijkheden en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. De Kredietnemer en in voorkomend geval de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden daarop juist en volledig te antwoorden.

In dit kader heeft de Kredietgever de hiernavolgende gegevensbestanden geraadpleegd:

12. Verwerking van de persoonsgegevens

12.1. Verwerking door Telenet Finance BVBA

De persoonsgegevens die door de vertegenwoordiger van de Kredietnemer ("u") worden verstrekt in het kader van het sluiten van de kredietovereenkomst en de gegevens die door Telenet Finance BVBA bij de aanwending of de terugbetaling van het krediet eventueel worden verzameld, worden door de Kredietgever – verantwoordelijke voor de verwerking – verzameld, bewaard en verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Privacywet en haar uitvoeringsbesluiten.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt met het oog op het toekennen van het krediet en het sluiten, het uitvoeren en het beheren van de kredietovereenkomst. De Kredietgever kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor interne informatiedoeleinden (zoals het bijhouden en analyseren van historieken van vroegere overeenkomsten of transacties) en voor controledoeleinden. Ten slotte kan de Kredietgever de persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden (m.n. voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen) met betrekking tot eigen producten, diensten en initiatieven en met betrekking tot producten, diensten en initiatieven van met de Kredietgever verbonden vennootschappen en van haar partners, voor zover toegestaan door de wet en op voorwaarde dat u zich niet verzet heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U heeft te allen tijde recht op toegang tot de persoonsgegevens die over hem worden verwerkt en hij heeft het recht de verzamelde en bewaarde gegevens te doen verbeteren. De Kredietnemer kan zich steeds op verzoek en kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart te versturen aan Telenet Finance BVBA, klantendienst, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.

12.2. Mededeling van de kredietgegevens

Uw gegevens zullen, onverminderd artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, niet aan derden meegedeeld worden, behalve aan verbonden vennootschappen van de Kredietgever of in geval van overdracht of indeplaatsstelling van de kredietovereenkomst.

Meer informatie over de gegevensverwerkingen van de Kredietgever kan worden bekomen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

13. Mededeling aan het Centraal Aanspreekpunt

Overeenkomstig artikel 322, §3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, worden de identificatiegegevens van de Kredietnemers, alsook de soorten kredietovereenkomsten die met de Kredietnemers liepen op om het even welk ogenblik van het vorige kalenderjaar, jaarlijks meegedeeld door de Kredietgever aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP), dat deze gegevens registreert en verwerkt.

Het CAP, gelegen te Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, is opgericht door de Nationale Bank van België in het kader van de versoepeling van het bankgeheim. De verwerking van gegevens strekt tot raadpleging door de fiscale administratie, dewelke een onderzoek bij de financiële instellingen van belastingplichtigen kan instellen indien ze (i) voornemens is de belastbare grondslag te bepalen op basis van tekenen en indiciën overeenkomstig artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, (ii) ze over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt of (iii) een vraag om inlichtingen van een buitenlandse staat wordt gesteld.

De Kredietnemers hebben gratis recht tot inzage van de gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd, welk recht kan worden uitgeoefend door een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag te richten aan de Nationale Bank van België op voormeld adres, met bijvoeging van een duidelijk leesbare recto-verso kopie van hun identiteitskaart. De Kredietnemers hebben tevens recht tot verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd, welk recht kan worden uitgeoefend door zich schriftelijk te richten tot de Kredietgever, met bijvoeging van een duidelijk leesbare recto-verso kopie van hun identiteitskaart en van elk document dat de gegrondheid van de aanvraag rechtvaardigt.

De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum:

14. Toezichthoudende overheid

Het bestuur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie bevoegd voor het toezicht op de Kredietgever en Kredietbemiddelaar is de Dienst Krediet en Schuldenlast, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

15. Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures

De Kredietnemer kan elke klacht die betrekking heeft op de Kredietovereenkomst richten aan:

De Kredietnemer behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Voor de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de Kredietovereenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing.

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

17. Interpretatie

Ingeval van tegenstrijdigheden tussen verschillende contractuele bepalingen, geldt de volgende voorrang:

  1. de Kredietovereenkomst "Lening op afbetaling voor Ondernemingen"
  2. de Algemene Voorwaarden voor de Kredietovereenkomst "Lening op afbetaling voor Ondernemingen"
  3. de Aflossingstabel
  4. de Passende Toelichting